WINDYKACJA ODSZKODOWAŃ ORAZ DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Jedną z naszych kluczowych specjalizacji jest windykacja należności pochodzących z obrotu gospodarczego oraz dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w związku z doznaną szkodą majątkową lub niemajątkową.


1Windykacja wierzytelności gospodarczych
Wiedząc, jak problematyczne bywają zatory płatnicze w przedsiębiorstwie i jak ważne jest podejmowanie szybkich i skutecznych działań w prowadzonych działaniach windykacyjnych, oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi windykacyjne. Naszą ofertę wyróżnia przede wszystkim skuteczność, dynamizm w działaniu, kreatywne i indywidualne podejście do każdej sprawy oraz pełna transparentność prowadzonych działań.

W ramach oferowanych modeli wynagradzania działań windykacyjnych oferujemy również windykację bezkosztową, która charakteryzuje się tym, że całość kosztów związanych z windykacją należności ponoszona jest przez dłużnika (w tym również prowizyjna część naszego wynagrodzenia).

Wspieramy Klientów we wszystkich etapach odzyskiwania należności:

1) Etap polubowny

W ramach etapu polubownego podejmujemy próbę odzyskania należności bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Kładziemy duży nacisk na ten etap procesu odzyskiwania należności, ponieważ uważamy, że w najlepszym interesie naszych Klientów jest odzyskanie należności w możliwie najszybszym terminie, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem dalszych etapów windykacji. W ramach działań polubownych staramy się dotrzeć do dłużnika wszelkimi możliwymi ścieżkami, a w szczególności:
 • prowadzimy korespondencję pisemną z dłużnikami,
 • podejmujemy próbę kontaktu telefonicznego lub e-mailowego,
 • korzystamy z innych komunikatów (np. messenger, whatsapp),
 • w uzasadnionych przypadkach prowadzimy dodatkowo działania terenowe w miejscu zamieszkania lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.
Etap polubowny kończy się odzyskaniem całej kwoty zadłużenia lub rekomendacją skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego z uwagi na brak możliwości odzyskania zadłużenia na drodze polubownej w satysfakcjonującym Klienta terminie.

2) Etap sądowy

W przypadku podjęcia przez Wierzyciela decyzji o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego niezwłocznie wnosimy pozew o zapłatę do sądu. Istotnym jest, iż w momencie podjęcia decyzji o wdrożeniu niniejszego etapu działamy niezwykle dynamicznie, nie dopuszczając do jakiegokolwiek przestoju w prowadzonych działaniach windykacyjnych.

Uwzględniając charakterystykę wierzytelności oraz mając na uwadze nasze doświadczenie dokonujemy wyboru optymalnej dla wierzyciela ścieżki sądowej, wnosząc pozew o zapłatę w najkorzystniejszym dla wierzyciela rodzaju postępowania:
 • postępowaniu zwykłym,
 • postępowaniu upominawczym,
 • postępowaniu nakazowym,
 • postępowaniu uproszczonym,
 • Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym,
 • Europejskim Postępowaniu Nakazowym.
W każdym przypadku, gdy istnieją ku temu podstawy, składamy w imieniu naszych Klientów wnioski o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, co pozwala na zabezpieczenie majątku dłużnika jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sporu. Korzystając z postępowania zabezpieczającego ograniczamy możliwość wyzbycia się majątku przez dłużnika, co czyniłoby przyszłą egzekucję bezskuteczną, a tym samym znacznie zwiększamy skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych.

3) Etap egzekucyjny

Jeżeli pomimo prawomocnego zakończenia postępowania sądowego dłużnik uchyla się od zapłaty należności, kierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. W zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych współpracujemy z zaufanymi i sprawdzonymi komornikami sądowymi. W trakcie całego postępowania egzekucyjnego pozostajemy aktywni, na bieżąco pozyskujemy informacje o aktualnym stanie postępowania i na tej podstawie formułujemy stosowne wnioski w celu jak najszybszego ustalenia składników majątku dłużnika i odzyskania należności.

4) Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

W przypadku ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji dłużnika, prowadzimy aktywne działania, mające na celu zgłoszenie wierzytelności oraz jej odzyskanie w toku prowadzonego postępowania.

5) Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia interesów naszych Klientów, jeszcze przed powstaniem zadłużenia, rekomendujemy i przygotowujemy prawne formy zabezpieczenia wierzytelności, w tym m.in. weksle (w tym weksle in blanco), oświadczenia o poręczeniu, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, umowę cesji wierzytelności, umowę zastawu oraz zastawu rejestrowego, umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipotekę na nieruchomości.
2Odszkodowania i zadośćuczynienia
Zakłady ubezpieczeń często bezzasadnie odmawiają wypłaty odszkodowania lub wypłacają odszkodowanie w mniejszej wysokości niż powinny, dlatego w LEGALWISE pomagamy poszkodowanym w uzyskaniu należnego im odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną szkodę majątkową lub niemajątkową. Reprezentujemy również Klientów w postępowaniach dotyczących roszczeń regresowych dochodzonych przez zakłady ubezpieczeń (zarówno w przypadku tzw. regresu typowego, jak i nietypowego).

Reprezentujemy poszkodowanych zarówno na etapie polubownym dążąc do zawarcia z zakładem ubezpieczeń korzystnej dla Klientów ugody, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Zawsze dążymy do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia w największej możliwej wysokości. Naszą przewagą nad konkurencją jest nie tylko bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń w imieniu poszkodowanych, ale również doświadczenie zdobyte przy reprezentacji zakładów ubezpieczeń w setkach spraw o odszkodowanie, dzięki czemu doskonale wiemy, jaką strategię procesową należy zastosować dla zoptymalizowania procesu dochodzenia wierzytelności.

Dla poszkodowanych dochodzimy wszelkich dopuszczalnych prawem roszczeń:
 • odszkodowanie za szkodę majątkową,
 • odszkodowanie za szkodę na osobie,
 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie,
 • renta w związku z utratą zdolności zarobkowej, zwiększeniem się potrzeb lub zmniejszeniem widoków powodzenia na przyszłość.
W ramach praktyki dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień zajmujemy się przede wszystkim naprawianiem następujących szkód:
 • szkody majątkowe – występują przede wszystkim w wyniku zdarzeń losowych, takich jak zalania, pożary, kradzieże, uszkodzenia na skutek silnego wiatru,
 • szkody komunikacyjne – dochodzimy odszkodowań i zadośćuczynień z ubezpieczeń OC, AC, NNW w przypadku kolizji i wypadków komunikacyjnych, w tym kosztów najmu pojazdu zastępczego,
 • szkody doznane na skutek wypadku w pracy lub w drodze do lub z pracy,
 • szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ubezpieczenia gospodarcze),
 • szkody powstałe na skutek błędów medycznych i lekarskich.
Zapraszamy do kontaktu i umówienia bezpłatnego spotkania! UMÓW SPOTKANIE W trakcie spotkania otrzymają Państwo bezpłatną konsultację prawną, w trakcie której przeanalizujemy przysługujące Państwu roszczenia i wyjaśnimy wszelkie możliwości dochodzenia należnej wierzytelności na drodze prawnej. Jednocześnie przedstawimy Państwu ofertę na prowadzenie sprawy przez naszą Kancelarię z uwzględnieniem Państwa potrzeb i finansowych możliwości.