ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Naszą kluczową specjalizacją jest rozwiązywanie sporów i prowadzenie postępowań sądowych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w skomplikowanych i wielowątkowych postępowaniach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych. Bronimy interesów naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, organami administracji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym.


Punktem wyjścia w przypadku każdego sporu jest rzetelna i obiektywna ocena sytuacji prawnej naszego Klienta, ponieważ ocena ta decyduje o kierunku negocjacji, strategii podejmowanych działań, jak również ewentualnej pozycji procesowej. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i zgodne z interesem naszych Klientów, dążymy do ugodowego rozwiązania sporu poprzez prowadzenie rozmów ugodowych i mediacji. Wierzymy, że prowadzenie mediacji przez pełnomocników pozwala na opanowanie emocji i koncentrację wyłącznie na merytorycznych kwestiach związanych ze źródłem sporu, dzięki czemu istnieje realna szansa osiągnięcia porozumienia.
Jeżeli osiągnięcie porozumienia na satysfakcjonujących naszego Klienta warunkach nie jest możliwe, dochodzimy jego spraw na drodze postępowania sądowego, administracyjnego lub sądowo – administracyjnego. W prowadzeniu postępowań wyróżnia nas wszechstronne przygotowanie, indywidualne podejście do każdej sprawy, najwyższy poziom merytoryczny, niezłomność oraz dociekliwość. W każdej sprawie przygotowujemy strategię działania, ale również na bieżąco reagujemy stosując rozwiązania optymalne dla każdego etapu postępowania.

Reprezentujemy Klientów przede wszystkim w następujących sporach:
 • spory gospodarcze, w tym spory związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów,
 • spory korporacyjne,
 • spory dotyczące nieruchomości,
 • spory o czyny nieuczciwej konkurencji,
 • spory z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • spory dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej,
 • spory z zakresu prawa pracy,
 • spory administracyjne,
 • spory dotyczące produktów bankowych i finansowych,
 • spory dotyczące ochrony środowiska,
 • spory powstałe na tle wykonywania umowy zawartej w trybie prawa zamówień publicznych,
 • spory ubezpieczeniowe,
 • spory podatkowe,
 • spory dotyczące prawa energetycznego,
 • spory z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • postępowania karne, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych.