PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH - OBSŁUGA KORPORACYJNA

Niewątpliwie znaczna część biznesu funkcjonuje obecnie w formie spółek prawa handlowego. Wynika to z wielu czynników poczynając od możliwości ograniczenia odpowiedzialności inwestorów, po większe możliwości pozyskania finansowania realizowanych przedsięwzięć, co przekłada się na możliwość osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku.


Z powyższych powodów w LEGALWISE wierzymy, że profesjonalne doradztwo prawne w dziedzinie prawa spółek może stanowić kluczowy czynnik stanowiący o sukcesie lub porażce planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia gospodarczego.

Dla naszych Klientów – spółek, członków organów w spółkach oraz wspólników i akcjonariuszy świadczymy obsługę korporacyjną zarówno na etapie tworzenia, przekształcania jak i likwidacji spółek prawa handlowego, jak również zapewniamy wsparcie w toku ich funkcjonowania poprzez przygotowywaniu uchwał organów uchwałodawczych, dokonywanie wszelkich wymaganych zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego oraz codzienne wsparcie we wszystkich aspektach funkcjonowania spółek.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej czołowych podmiotów gospodarczych. Znamy i rozumiemy potrzeby biznesowe naszych Klientów i dzięki temu potrafimy pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu nawet przy najbardziej wymagających projektach.

W ramach praktyki prawa spółek świadczymy dla klientów biznesowych przede wszystkim następujące usługi:
 • tworzenie spółek w Polsce i za granicą uwzględniając rekomendację, co do wyboru rodzaju zakładanej spółki przy uwzględnieniu wszelkich potrzeb Klientów i charakterystyki działalności gospodarczej,
 • przekształcanie spółek – dla istniejących spółek oferujemy usługę polegającą na przekształceniu istniejącej spółki w inną spółkę prawa handlowego,
 • likwidację spółek,
 • obsługę prawną transakcji przejęcia i łączenia spółek z uwzględnieniem badań due dilligence, przygotowaniem wszelkich wymaganych uchwał oraz zgłoszeń,
 • przygotowywanie uchwał dla organów uchwałodawczych spółek, w tym uchwał związanych ze zmianami w organach spółek, jak również dotyczących podwyższenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego,
 • reprezentacja w toku całego postępowania, również przed sądem drugiej instancji, w przypadku, gdy którakolwiek ze stron wniesie apelację, w tym stawiennictwa na wszystkich terminach rozpraw,
 • doradztwo prawne w zakresie nabywania i zbywania udziałów oraz akcji,
 • tworzenie konsorcjów,
 • doradztwo przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • protokołowanie posiedzeń i uchwał organów spółek.
Ponadto reprezentujemy podmioty gospodarcze w sporach korporacyjnych, w tym w szczególności w:
 • sporach związanych z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach (zarówno powództwa o uchylenie uchwał sprzecznych z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mających na celu pokrzywdzenie wspólnika albo akcjonariusza, jak również powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał sprzecznych z ustawą),
 • sporach o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki,
 • sporach o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.,
 • sporach dotyczące roszczeń odszkodowawczych przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji,
 • sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji,
 • sporach między wspólnikami spółek osobowych.