PRAWO PRACY

Mamy świadomość, iż dobre relacje na linii pracodawca – pracownik są istotne dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zaś każdy błąd pracodawcy – czy to popełniony na etapie zatrudniania pracownika (np. poprzez brak uregulowania kwestii zakazu konkurencji i zachowania poufności), czy też na etapie zakończenia stosunku pracy (np. poprzez wadliwy sposób sformułowania przyczyny wypowiedzenia) - może prowadzić do dotkliwych konsekwencji finansowych, a także problemów organizacyjnych po jego stronie. Bierzemy pod uwagę, iż nawet zachowanie zgodności z wszelkimi przepisami prawa pracy może nie być wystarczające dla zapewnienia niezakłóconego działania przedsiębiorstwa – dlatego w LEGALWISE oferujemy naszym Klientom prawne wsparcie obejmujące identyfikację i minimalizację potencjalnych ryzyk w dziedzinie prawa pracy, a gdy ryzyka te się zrealizują – zapewniamy pomoc w opracowywaniu strategii i procedur zarządzania kryzysem wywołanym zdarzeniami wewnątrz zakładu pracy, jak również okolicznościami zewnętrznymi, całkowicie niezależnymi od pracodawcy.


Świadczymy kompleksową pomoc prawną w obszarze prawa pracy oraz stosunków zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne. Doradzamy pracodawcom we wszelkich kwestiach związanych z szeroką pojętą polityką kadrową na każdym etapie - począwszy od kreowania stosunku zatrudnienia, poprzez jego modyfikację w okresie trwania, aż po jego zakończenie.

Wspomagamy działy kadr i HR przedsiębiorstw, a także świadczymy pomoc prawną dla Klientów indywidulanych. Przygotowujemy i opiniujemy treść wszelkich dokumentów pracowniczych, doradzamy w zakresie zwolnień indywidulanych i grupowych, reprezentujemy Klientów biznesowych w kontaktach z pracownikami i ich przedstawicielami, a także związkami zawodowymi, w tym w negocjacjach, zarówno w sporach indywidualnych, jak i zbiorowych.

Prowadzimy spory sądowe zaistniałe na tle stosunków zatrudnienia, reprezentujemy naszych Klientów przed organami nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym przed ZUS i PIP.
Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz pracodawców - małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również pracowników w indywidualnych sprawach związanych z zatrudnieniem.

Wyróżniamy się nowoczesnym i nieszablonowym podejściem do kwestii związanych z prawem pracy, proponujemy elastyczne rozwiązania, zapewniające z jednej strony zgodność z obowiązującymi przepisami prawa pracy – z drugiej zaś uwzględniające potrzeby biznesowe i maksymalizację zabezpieczenia interesów Klienta.

W obszarze tej specjalizacji oferujemy naszym Klientom między innymi:
  • wsparcie związane zatrudnianiem pracowników - przygotowywanie umów o pracę, umów o świadczenie usług, kontraktów menedżerskich, doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy zatrudnienia, a także w kwestiach zatrudniania cudzoziemców;
  • doradztwo w zakresie zakończenia zatrudnienia - doradzamy w kwestiach zwolnień zarówno indywidulanych, jak i grupowych;
  • zabezpieczenie interesów pracodawcy w aspekcie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakazu konkurencji – przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zachowaniu poufności (NDA), a także dochodzimy roszczeń z tytułu naruszenia tych umów;
  • doradztwo w kwestiach tworzenia i wdrażania procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, a także identyfikacji potencjalnych ryzyk w tych obszarach;
  • przygotowanie dokumentacji obejmującej regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • doradztwo w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem wypadków przy pracy, czy też niespodziewanych przestojów przedsiębiorstwa (w tym konsekwencji COVID – 19);
  • reprezentację w postępowaniach sądowych, przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów w sprawach prawa pracy, w których świadczymy pomoc prawną na rzecz pracodawców, pracowników, a także podmiotów cywilnoprawnych stosunków zatrudnienia w sporach sądowych związanych z szeroko pojętym zatrudnieniem. Przywiązujemy ogromną wagę do dogłębnej analizy stanu faktycznego i przez ten pryzmat zbieramy i zabezpieczamy niezbędny materiał dowodowy, a także przygotowujemy optymalną strategię procesową;
  • pomagamy pracodawcom wdrożyć zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, przeprowadzamy szczegółowe analizy pod kątem zgodności przyjętych w przedsiębiorstwie procedur i treści dokumentacji z RODO, oferujemy szkolenia dla pracodawców oraz kadry pracowniczej z zakresu zgodnego z przepisami prawa o gromadzeniu i przetwarzania danych osobowych.