parallax background
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tu znajdziesz informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Podstawowe pojęcia

„Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę Prywatności.

„RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

„Strona internetowa” – strona kancelarii prawnych działających pod wspólną nazwą LEGALWISE ŚLIWIŃSKI & KUCHARSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI,  znajdująca się pod adresem www.legal-wise.pl.

Zgodnie z art. 13, 14 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy:

WSPÓŁADMINISTRATORZY  DANYCH  OSOBOWYCH

Zgodnie z umową o współadministrowanie danymi osobowymi, zawartą dnia 31.03.2020 roku Współadmnistratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 1. Michał Kucharski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Kucharski, ul. Marynarska 44a/11, 91-803 Łódź, NIP: 7282631398, REGON: 381873307
 2. Bartosz Śliwiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LegalWise Bartosz Śliwiński Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Obrzeżna 1F/41, 02-691 Warszawa, NIP: 7322080669, REGON: 383233090

działający pod wspólną nazwą LEGALWISE Śliwiński & Kucharski Adwokaci i Radcowie Prawni,

zwani dalej Administratorem/Administratorem danych.

PUNKT KONTAKTOWY

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres każdego ze Współadministratorów, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kancelaria@legal-wise.pl,

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłączenie w celu nawiązania współpracy, udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, promowania nas oraz naszych produktów i usług, a także  prowadzenia anonimowych analiz statystycznych.    

Pozostałe realizowane przez nas cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obejmują; archiwizację, dochodzenie swoich praw lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • Art. 6 ust.1 lit. b RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy)
 • Art. 6 ust.1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Naszym prawnie uzasadnionym interesem będą działania związane z marketingiem własnych produktów i usług, monitorowaniem aktywności na naszej stronie internetowej, prowadzeniem anonimowych analiz statystycznych, dochodzeniem swoich praw lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać! W tej sprawie należy skontaktować się z Administratorem danych zgodnie z wybranym sposobem kontaktu wskazanym powyżej. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

     Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

     Możemy również korzystać z pomocy upoważnionych ekspertów, oraz firm świadczących dla nas usługi serwisowe czy tez biur rachunkowych,  z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

    Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe;

 1. Przez czas niezbędny do załatwienia sprawy i wykazania, że wykonaliśmy swoje obowiązki prawidłowo. Czas ten odpowiada długości trwania łączącej nas umowy i terminu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych a także zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 2. Przez czas prowadzenia działań marketingowych lub do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Pani/Pana adres e-mail.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:

1dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),
Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z wszelkimi pytaniami dot. przetwarzania jej danych osobowych do utworzonego w tym celu Punktu Kontaktowego lub któregokolwiek z Administratorów oraz uzyskać kopię tych danych. W przypadku, gdy dane te okażą się nieaktualne, osoba której one dotyczą może zwrócić się z wnioskiem o aktualizację;
2zażądać usunięcia danych
jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane.
3ograniczyć przetwarzanie
jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administratorzy mogą jedynie przechowywać te dane i trwa do momentu dokonania przez Administratorów oceny czy są one prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
4mieć prawo do wniesienia sprzeciwu
w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratorów. Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratorów chyba, że wykażą oni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuacją należy nas o tym poinformować pisząc na adres Administratora).

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam kontakt w sprawie z którą się Pani/Pan do nas zwraca.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

1WSPÓLNE UZGODNIENIA MIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI

1. Współadministratorzy zobowiązują się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2. Wszelkie przekazane lub udostępnione sobie przez Administratorów dane osobowe będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane lub udostępnione.

3. Współadministratorzy zapewniają, że na każdym etapie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy dołożą należytej staranności przestrzegając zasad dot. przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) oraz będą się w tym zakresie wzajemnie wspierać.

4. Współadminstratorzy wspólnie ustalili cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także uzgodnili zakresy odpowiedzialności, dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodnili, iż:

 • W zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO,  właściwy jest każdy ze Współadministratorów samodzielnie, zobowiązując się jednocześnie do udzielania drugiemu Współadmistratorowi wszelkich niezbędnych informacji dla wykazania wywiązywania się z ciążących na nim obowiązków;
 • Każdy Współadministrator jest zobowiązany we własnym zakresie wywiązać się z obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą;
 • W zakresie wykonywania przez Panią/Pana praw przysługujących na podstawie RODO osobie, której dane dotyczą, właściwy będzie zarówno utworzony w tym celu Punkt Kontaktowy jak i każdy Współadministrator, który otrzymał Pani/Pana żądanie lub oświadczenie. W razie potrzeby, Pani/Pana żądanie lub oświadczenie zostanie przekazane do Punktu Kontaktowego. Zważywszy, że osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, w celu zapewnienia należytego wypełnienia obowiązków, Współadministratorzy są zobowiązani niezwłocznie informować się o każdej próbie wykonywania wobec nich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach współpracy;
 • Współadministratorzy zobowiązują się informować wzajemnie o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia przez któregokolwiek Współdmnistartora takiego zdarzenia, jest on zobowiązany niezwłocznie podjąć odpowiednie środki w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków zaistniałego naruszenia.

Do obowiązków każdego z Administratorów należy także:

a. zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jakie wystąpiło, w przypadku wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,

b. zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stosownie do art. 33 RODO.

          Administratorzy nie dokonują zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu jeśli jest mało prawdopodobne, by skutkowało ono ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

5. Z chwilą zakończenia współpracy,  Współadministratorzy wspólnie uzgodnią zasady odnoszące się do zakończenia procesów przetwarzania danych osobowych oraz zasad dotyczących ich przechowywania.

Informacje o plikach cookies

Czym są i jak działają pliki cookies (ciasteczka)?

Nasza strona www.legal-wise.pl używa pliki cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez przeglądarkę internetową Twojego urządzenia końcowego np. komputera, tabletu, smartfona. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, strona rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego dochodzi do połączenia. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Po co je stosujemy?

Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • Marketingowych i analitycznych polegających na zbieraniu informacji o tym jakie działania podejmowałeś na stronie,
 • Obsługi liczników odwiedzin,
 • Statystycznych, w szczególności umożliwienia sposobu w jaki korzystasz ze strony.

Zebrane dane pozwolą nam usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści strony, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nas w celu optymalizacji działań.

Rodzaje plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • sesyjne, które pozostaną w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 • zewnętrzne, które pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie.

Zarządzanie plikami cookies

Masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Poniżej podaliśmy procedury zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych. W przypadku problemów możecie Państwo zasięgnąć porady na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki w prawym górnym rogu: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje zaznaczenie lub odznaczenie pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub odznaczenie pozycji „Ciasteczka”.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Pamiętaj, zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności strony.

Zewnętrzne pliki cookies

Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych

usługodawców.

2. Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).Usługi te pomagają nam analizować ruch na stronie. Na ich podstawie uzyskujemy anonimowe statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Korzystamy również z Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych.

3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki

udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.