OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Zagadnienia związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych znalazły się w obszarze naszej praktyki na długo przed wejściem w życie RODO – ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; ang. GDPR).  


Z tego względu mieliśmy okazję zdobyć bogate doświadczenie świadcząc usługi doradcze na rzecz Klientów biznesowych w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą ochroną danych osobowych, w tym organizacji zatrudniających kilkaset osób.  
W LEGALWISE uważamy, że kluczem do zapewnienia efektywnego i kompleksowego wsparcia Klientów w aspekcie ochrony danych osobowych jest dogłębna analiza funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie procedur i procesów przetwarzania danych oraz poznanie potrzeb Klienta w tym zakresie. Pozyskując tę wiedzę, zdobywamy narzędzia dla uświadamiania naszym Klientom obowiązków, jakie nakłada na nich, jako Administratorów danych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, RODO oraz identyfikujemy potencjalne ryzyka.  
Dla naszych Klientów zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji spełniającej wszelkie wymogi obowiązujących przepisów prawnych, w tym przewidzianych w RODO, dostosowanej do specyfiki działalności Klienta (w tym Polityki Prywatności, Polityki Bezpieczeństwa, Rejestry Czynności Przetwarzania). Ponadto przeprowadzamy kompleksowe szkolenia personelu - zakres prowadzonych szkoleń każdorazowo dostosujemy do rodzaju działalności naszych Klientów. W LEGALWISE, świadcząc pomoc prawną w obszarze ochrony danych osobowych pamiętamy, że system zabezpieczeń jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo – którym najczęściej okazuje się być człowiek. Dobrze przeszkolony pracownik to najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta w tej dziedzinie, dlatego tak istotną wagę przywiązujemy do jakości i kompletności oferowanych przez nas szkoleń. 
Świadczymy pomoc prawną w sytuacji zaistnienia w organizacji naszego Klienta incydentu lub naruszenia ochrony danych, pomagamy ocenić zdarzenie pod kątem ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych. W razie konieczności świadczymy pomoc w przygotowaniu zgłoszeń do UODO, czy też zawiadomień podmiotów danych oraz reprezentujemy naszych Klientów w toku tych procedur.   

W obszarze tej specjalizacji oferujemy naszym Klientom między innymi: 
  • Przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, w ramach którego rozpoznajemy potrzeby Klientów, aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo danych, jak również operacji ich przetwarzania, poprzez dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokonujemy analizy procesów przetwarzania danych zachodzących w organizacji Klienta, oceniamy dokumentację z nimi związaną oraz stosowane zabezpieczenia, w tym informatyczne. 
  • Doradztwo w zakresie analizy ryzyka - sprawdzamy, czy zastosowane środki techniczne i organizacyjne spełniają swoją rolę, to jest, czy w sposób wystarczający zabezpieczają prawa i wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.  
  • Kompleksowe wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie - przygotowujemy niezbędną dokumentację przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednie Procedury Bezpieczeństwa. Należy mieć na uwadze, iż jedną z obowiązujących w RODO zasad jest zasada rozliczalności, czyli wdrożenie środków (w tym wewnętrznych procedur) gwarantujących przestrzeganie przepisów o ochronie danych w związku z operacjami ich przetwarzania oraz sporządzenie dokumentacji wskazującej osobom, których dane dotyczą oraz organom nadzorczym, jakie środki podjęto, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 
  • Szkolenia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych – oferujemy szkolenia dla każdej branży, przy czym naszą wiodącą specjalizacją w tym zakresie są szkolenia dla branży medycznej. 
  • Outsourcing IOD - oferujemy usługę powołania u naszych Klientów Inspektora Ochrony Danych (IOD). Nasz IOD w sposób kompleksowy zajmuje się sprawami związanymi z ochroną danych osobowych w organizacji Klienta – w szczególności przygotowuje i prowadzi niezbędną dokumentację, czuwa nad prawidłowością procesów gromadzenia i przetwarzania danych, przeprowadza audyty kontrolne, a także szkoli personel. 
  • Reprezentację w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), w tym w toku prowadzonych kontroli.