OBSŁUGA PRAWNA BIZNESU

W LEGALWISE koncentrujemy się przede wszystkim na obsłudze prawnej przedsiębiorców. Mając świadomość jak skomplikowane jest prowadzenie biznesu w obecnych czasach oferujemy naszym klientom pełne wsparcie prawne we wszystkich aspektach prowadzonej działalności gospodarczej. Bez wątpienia zabezpieczenie prawnych aspektów prowadzonej działalności ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Powierzając nam obsługę prawną, przedsiębiorcy mogą w pełni skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, bez obaw o ryzyka prawne.


W zależności od branży, w której działa dany podmiot gospodarczy, świadcząc pomoc prawną należy mieć na uwadze różne przepisy prawa, jak również uwzględniać odmienne ryzyka. Dlatego wierzymy, że usługi prawne dla przedsiębiorców muszą być spersonalizowane oraz świadczone przez prawników wyspecjalizowanych w danej branży. W LEGALWISE posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych przede wszystkim z branży budowlanej, architektonicznej, finansowej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, medycznej, transportowej i spedycyjnej, motoryzacyjnej, e-commerce, przemysłowej, wytwórczej oraz handlowej (w tym branży retail oraz FMCG).
W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców świadczymy w szczególności następujące usługi:
1Przygotowywanie i negocjowanie umów gospodarczych

W swojej codziennej działalności przedsiębiorcy na każdym kroku zawierają umowy. W LEGALWISE wiemy, że jedynie odpowiednie przygotowanie transakcji ze strony prawnej zapewnia stronom transakcji możliwość pełnego wykorzystania jej możliwości biznesowych i dlatego stawiamy ogromny nacisk na wsparcie przedsiębiorców przy negocjowaniu i zawieraniu umów.

Przy sporządzaniu umów wyróżnia nas  kreatywność, dokładność i rzetelność oraz doskonałe zrozumienie potrzeb biznesowych. Dążymy do ułożenia stosunku prawnego pomiędzy stronami transakcji w taki sposób, aby niezależnie od tego, którą stronę transakcji reprezentujemy, zawsze zabezpieczyć jej interes w możliwie największym stopniu. Udaje nam się to dzięki  wnikliwej identyfikacji rzeczywistych potrzeb biznesowych i stosowaniu sprawdzonych rozwiązań. Ponadto w całym procesie zawierania umowy jesteśmy blisko Klientów, na bieżąco dzielimy się wynikami naszych prac, co pozwala na pełne odzwierciedlenie w umowie wszystkich oczekiwań oraz pozwala uniknąć potencjalnych nieporozumień. Komunikując się z Klientami używamy prostego, zrozumiałego języka, tłumaczymy wszelkie niejasności i rozkładamy na czynniki pierwsze bardziej skomplikowane struktury prawne, tak aby nasi Klienci zawsze w pełni świadomie decydowali o treści stosunku prawnego i kształtowali treść klauzul umownych zgodnie ze swoim najlepszym interesem.

W ramach obsługi transakcyjnej wspieramy Klientów na wszystkich etapach procesu zawierania umów:

 • Udzielamy wsparcie w negocjacjach biznesowych, 
 • Przygotowujemy strukturę transakcji oraz ustalamy zakres potrzebnej dokumentacji transakcyjnej, 
 • Sporządzamy wszelką wymaganą dokumentację, w tym główną umowę, 
 • Prowadzimy negocjację prawnych warunków umowy, 
 • Pomagamy przy finalizacji umowy, z uwzględnieniem zapewnienia wymaganej formy zawarcia umowy, 
 • Świadczymy pomoc prawną w toku wykonywania umowy, w tym w zakresie zapewnienia zgodności podejmowanych działań z postanowieniami umowy i przepisami prawa, jak również dokonujemy weryfikacji, czy dane działanie lub zaniechanie stanowiło naruszenie umowy, 
 • Rozwiązujemy ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy. 
2Udzielanie porad i opinii prawnych oraz przygotowanie złożonych memorandów prawnych we wszystkich aspektach działalności gospodarczej

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej nasi Klienci każdego dnia stoją przed wieloma wyzwaniami i są zmuszeni do podejmowania trudnych decyzji, które powinny być poprzedzone analizą prawną. Dlatego też, w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów w kwestii wszelkich zapytań lub niejasności dotyczących ich codziennej działalności. W zależności od złożoności danej sprawy udzielamy porad i opinii prawnych w formie konsultacji telefonicznych lub e-mailowych. Natomiast w przypadku bardziej złożonych zapytań, w szczególności tych, o strategicznym znaczeniu, nasze opinie prawne przyjmują formę wyczerpujących memorandów, zawierających dogłębną analizę prawną z uwzględnieniem wszystkich aspektów sprawy i są przekazywane Klientom w formie pisemnej z podpisami zespołu prawników opracowującego dane zagadnienie.
Udzielając wszelkich konsultacji, informacji czy opinii prawnych stawiamy przede wszystkim na jasność przekazu. Nasze opinie prawne są precyzyjne i zrozumiałe oraz zawierają konkretne wnioski i rekomendacje. Unikamy sformułowań nieostrych, nie boimy się formułować jasnych wniosków i rekomendacji.

3Usługi compliance

W dzisiejszych czasach każdy przedsiębiorca funkcjonuje w specyficznym dla swojej branży otoczeniu prawno–biznesowym. Wprowadzanie zarówno przez polskiego, jak i europejskiego ustawodawcę coraz to nowych regulacji prawnych może skutecznie utrudniać prowadzenie biznesu oraz spowodować nałożenie dotkliwych sankcji na przedsiębiorców, którzy nie zdążyli z wdrożeniem zmian. Z tych powodów, w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, oferujemy Klientom usługę Compliance, polegającą na zapewnieniu zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami prawa, tak aby nasi Klienci mogli skupić się wyłącznie na biznesowych aspektach ich działalności gospodarczej, nie koncentrując się przy tym na kwestiach prawnych.

W zakresie usługi Compliance oferujemy przede wszystkim:

 • przeprowadzenie audytu prawnego (badania due diligence) podmiotu gospodarczego, które pozwala na identyfikację ryzyk i ustalenie obszarów wymagających wprowadzenie zmian. Badanie due dilligence może dotyczyć całego przedsiębiorstwa lub zostać ograniczone do określonej dziedziny działalności (np. ochrony danych osobowych, prawa pracy, ładu korporacyjnego, prawa własności intelektualnej czy prawa podatkowego),
 • opracowanie i wdrożenie wszelkiej dokumentacji wymaganej do zapewnienia zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym opracowanie i wdrożenie nowych umów, regulaminów, standardów, procedur czy polityk,
 • szkolenia dla kadry zarządzającej i personelu mające na celu optymalizację procesu wdrążenia nowych regulacji w struktury przedsiębiorstwa, 
 • bieżący monitoring zmian w prawie z uwzględnieniem szczególnych regulacji prawnych danej branży połączony z błyskawicznym informowaniem Klientów o planowanych i wprowadzanych zmianach, co pozwala na wybór optymalnego sposobu wprowadzenia zmian, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zmiana przepisów nie odbiła się negatywnie na biznesowej części działalności naszych Klientów.
4Przygotowywanie dokumentacji prawnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, takiej jak regulaminy, procedury, akty wewnętrzne

W zakresie naszych usług znajduje się również sporządzanie wszelkiej wymaganej w danej branży dokumentacji wewnętrznej, w szczególności regulaminów i procedur. Wierzymy, że w szczególności w przypadku korporacyjnych podmiotów gospodarczych, odpowiednie opracowanie i wdrożenie regulaminów i procedur pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. .