NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Obsługa inwestycji budowlanych

Mamy świadomość wielopłaszczyznowości aspektów – tak prawnych jak i faktycznych - związanych z inwestycjami budowlanymi. W LEGALWISE wychodzimy z założenia, że dla zrozumienia potrzeb Klientów uczestniczących w procesie inwestycji budowlanych oraz należytego zabezpieczenia ich sytuacji prawnej, nierzadko konieczne staje się pójście o krok dalej, nie tylko poprzestanie na zbadaniu inwestycji przez pryzmat dokumentów. Dlatego doradzamy nie tylko „zza biurka” - nie boimy się założyć kask i stawić się na budowie, gdy wymaga tego dobro interesów naszego Klienta.


Jako prawnicy zajmujący się „budowlanką” zdajemy sobie sprawę ze specyfiki branży i tego, że sytuacja w procesie budowy może zmieniać się dynamicznie, przez co nierzadko zachowanie modelowych warunków przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa lub postanowieniach zawartej umowy – nie zawsze przystających do realiów budowy istniejących w danym momencie - jest po prostu niemożliwe. Wychodząc temu naprzeciw, świadczymy pomoc w zarządzaniu kryzysem związanym z problemami powstałymi przy ścieraniu się regulacji prawnych z rzeczywistością budowlaną, poprzez dostarczanie rozwiązań „skrojonych na miarę” dla danej sytuacji.

W LEGALWISE oferujemy wsparcie prawne dla Klientów uczestniczących w inwestycjach budowlanych każdej skali – od niewielkich, indywidualnych przedsięwzięć budowlanych czy remontowych, poprzez realizacje kontraktów typu „fit out”, aż po złożone inwestycje budowlane związane ze wznoszeniem budynków i obiektów infrastrukturalnych. Swe usługi świadczymy dla wszystkich uczestników procesu budowy - inwestorów, deweloperów, firm budowlanych, projektantów.

Posiadamy bogate doświadczenie w analizie aspektów prawnych złożonych inwestycji budowlanych. Specjalizujemy się w doradztwie i reprezentacji Klientów w skomplikowanych sporach sądowych wynikłych na tle inwestycji budowlanych o dużej skali.

W obszarze tej specjalizacji oferujemy naszym Klientom między innymi:
 • zapewnienie doradztwa i wsparcia prawnego na etapie planowania inwestycji – przede wszystkim w procesie pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycji (w tym badania stanu prawnego nieruchomości) oraz w aspektach prawnych finansowania inwestycji;
 • wsparcie prawne i reprezentację przed organami administracyjnymi w toku postępowań związanych z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, etc.;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów projektowych i budowlanych, w tym zawieranych z wykorzystaniem wzorców kontraktowych FIDIC;
 • reprezentację w sporach na tle inwestycji budowlanych, związanych z dochodzeniem zapłaty wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych prac (w tym za roboty dodatkowe i zamienne), dochodzeniem roszczeń z tytułu ujawnionych wad, dochodzeniem zapłaty kar umownych, dochodzeniem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia kosztów bezpośrednich i pośrednich budowy w związku z przekroczeniem umownego terminu realizacji inwestycji oraz w sprawach wszelkich innych roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań na etapie trwania inwestycji, jak również po zakończeniu jej realizacji (w tym roszczeń z rękojmi i gwarancji, czy też rozliczeń pobranych kaucji gwarancyjnych).

Prawo nieruchomości:

Na bazie wieloletniego doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych, rozwinęliśmy w LEGALWISE obszar praktyki prawa nieruchomości - niemalże każda inwestycja budowlana wiąże się bowiem nieodzownie z koniecznością pozyskania nieruchomości w celu jej zrealizowania.  

Wsparcie prawne związane z szeroko pojętym prawem nieruchomości, to jednak nie tylko element składowy procesu inwestycyjnego. W LEGALWISE świadczymy pomoc prawną w zakresie wszelkich aspektów związanych z nieruchomościami gruntowymi, budynkowymi oraz lokalowymi, dla Klientów indywidulanych i biznesowych. 

Zapewniamy wsparcie w aspekcie problematyki weryfikacji oraz regulowania stanu prawnego nieruchomości. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, czy też postępowaniach o zniesienie współwłasności. Świadczymy pomoc prawną oraz proponujemy optymalne rozwiązania w skomplikowanych stanach faktycznych, w tym związanych ze służebnościami gruntowymi, posadowieniem budynków na cudzym gruncie, a także w postępowaniach legalizacyjnych.  
 
  W obszarze tej specjalizacji oferujemy naszym Klientom między innymi: 
 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości w celu identyfikacji ryzyka inwestycyjnego; 
 • pomoc w weryfikacji oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości – prowadzimy m.in. postępowania spadkowe, o zniesienie współwłasności nieruchomości, aktualizujemy dane w księgach wieczystych; 
 • doradztwo i reprezentację w kwestiach związanych z istnieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych. Reprezentujemy przedsiębiorstwa przesyłowe, jak również właścicieli nieruchomości, na których urządzenia te się znajdują; 
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (w tym nieszablonowych i kontrowersyjnych postępowaniach, których przedmiotem są działki drogowe); 
 • doradztwo i reprezentację w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości; 
 • wsparcie i reprezentację w sprawach roszczeń odszkodowawczych, w tym o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości; 
 • pełne wsparcie transakcyjne - przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami, w tym przedwstępnych oraz właściwych umów sprzedaży nieruchomości, umów związanych z finansowaniem nabycia nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, w tym lokali komercyjnych oraz powierzchni handlowych; 
 • doradztwo w sporach powstałych na tle umów najmu, dzierżawy, użyczenia, których przedmiotem są nieruchomości, w tym pomoc w uzyskaniu niezapłaconych przez Najemców należności czynszowych, usunięciu problematycznych najemców z nieruchomości, czy też dochodzenie roszczeń o obniżenie czynszu najmu; 
 • obsługę prawną wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.