DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TZW. KREDYTÓW FRANKOWYCH

Z praktyki rozwiązywania sporów i postępowań sądowych „przed nawias”, jako odrębną specjalizację, wyciągnęliśmy praktykę dochodzenia w imieniu konsumentów roszczeń od banków z tytułu tzw. kredytów frankowych. Wynika to ze szczególnego nacisku, jaki kładziemy na ten rodzaj postępowań spornych.


Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych związanych ze stosowaniem przez banki niedozwolonych klauzul umownych w kredytach indeksowanych i denominowanych. W podobnych sporach reprezentowaliśmy zarówno konsumentów, jak i banki, co stanowi w tym przypadku o naszej przewadze nad konkurencją.
W ramach praktyki dochodzenia roszczeń z tzw. kredytów frankowych oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prawną sporu obejmującą w szczególności:
  • analizę prawną umowy kredytowej pod kątem oceny, czy zastosowano w niej klauzule niedozwolone i jakie niesie to za sobą konsekwencje,
  • ustalenie zakresu dokumentów niezbędnych do złożenia pozwu wraz z przygotowaniem odpowiedniego wniosku do Banku o wskazanie niezbędnych danych,
  • obliczenie kwoty roszczenia,
  • podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu,
  • sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę przeciwko bankowi,
  • reprezentacja w toku całego postępowania, również przed sądem drugiej instancji, w przypadku, gdy którakolwiek ze stron wniesie apelację, w tym stawiennictwa na wszystkich terminach rozpraw,
  • prowadzenie negocjacji z bankiem, w przypadku wyrażenia przez strony chęci polubownego rozwiązania sporu.
Zapraszamy do przesłania do nas umowy kredytowej – analiza prawna umowy jest bezpłatna!

W odpowiedzi uzyskają Państwo informację, czy dana umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone i czy w związku z tym istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń od banku oraz przedstawimy Państwu ofertę na dalsze prowadzenie sprawy ze wskazaniem rekomendowanej strategii procesowej.

Zajmujemy się również reprezentacją konsumentów w sprawach, w których na drogę postępowania sądowego wystąpił bank, dochodząc zapłaty rzekomej należności z tytułu tzw. kredytów frankowych.